Ασφάλεια

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Τα σκάφη είναι ασφαλισμένα στην Ασφαλιστική Εταιρεία INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Το ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου (ιδιοκτήτη του σκάφους) έναντι επιβαινόντων και τρίτων, όσον αφορά το ανωτέρω σκάφος, σύμφωνα με τους όρους και τις εγγυήσεις που αναγράφονται στο συμβόλαιο, με ανώτατο όριο ευθύνης, τα προβλεπόμενα στο ασφαλιστήριο ποσά που δεν υπολείπονται των ελαχίστων ορίων ευθύνης, που προβλέπονται στο Ν.4256/2014: